KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Od Dnia 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDRP” lub “Ogólne rozporządzenie o Danych”).

W związku z powyższym chcemy przedstawić informacje dotyczące Twoich danych osobowych, które są przez nas zbierane i przetwarzane na skutek składanych przez Ciebie zamówień, realizacji umów, rekrutacji, a także w ramach innego korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej WWW.JUSTINTERIORS.PL , w tym zapisywanych w plikach cookies, oraz danych zbieranych podczas rozmów telefonicznych czy korespondencji e-mailowej z przedstawicielami firmy JUST INTERIORS Justyna Wiśniewska (takich jak np: Imię, Nazwisko, adres email, nr telefonu, dane o lokalizacji).

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Justyna Wiśniewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: JUST INTERIORS Justyna Wiśniewska pod adresem Witosławy 10/13, 81-572 Gdynia, zarejestrowaną pod numerem NIP: 5862203123, REGON: 222086892.

W kwestii Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować pod adresem info@justinteriors.pl

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych oraz w następujących okresach czasu:

– w celu realizacji Twoich zamówień, umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych, a w węższym zakresie również do czasu przedawnienia roszczeń,

– w celach marketingowych, a w tym w celu wysyłania Ci drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych JUST INTERIORS dopóki nie cofniesz zgody lub nie sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych w tym celu,

– w celach związanych z księgowością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa.

Sposób i zakres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zależy od sposobu i okoliczności, w jakich pozyskaliśmy te dane.

Twoje dane osobowe przetwarzane są zawsze:

-zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

-zgodnie z niniejszą Klauzulą Informacyjną,

-w sposób umożliwiający zachowanie najdalej idącej poufności.

Ponadto informujemy, że Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, niezbędnym do prowadzenia działalności handlowej np. do:

firm kurierskich, biura rachunkowego, projektantów branżowych, dostawców, dystrybutorów wyposażenia oraz do uprawnionych instytucji państwowych, gdy zezwala na to przepis prawa.

Nie przekazujemy twoich danych osobom trzecim ani do Państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, np. wykonanie umowy, rekrutacja na stanowisko na jakie aplikujesz, itp.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja założonego celu.

Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

Dane osobowe będą przechowywane wieczyście jeśli są związane z przygotowywanymi przez nas projektami objętymi prawami autorskimi. W przypadku rekrutacji dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

– usunięcia danych osobowych

– dostępu do swoich danych osobowych

– uaktualnienia swoich danych osobowych

– przeniesienia danych osobowych

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem info@justinteriors.pl

Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i prawdopodobnie będzie skutkować uniemożliwieniem wykonania usług w sposób prawidłowy.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoja sytuację prawną lub wywołać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy jesteśmy uprawnieni do powierzenia lub przekazania Twoich danych innym podmiotom. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przez nas gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Również wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.